Algemene Ledenvergadering 22 juni 2024

Op zaterdagmiddag 22 Juni vindt de eerst volgende Algemene ledenvergadering van Hart voor Vrijheid plaats. Deze zal plaatsvinden te Utrecht in buurtcentrum Bij de buren Parkwijk, adres: 1e Oosterparklaan 76, 3544 AK Utrecht

Leden van Hart voor Vrijheid zijn vanaf 14:00 uur van harte welkom met ontvangst, koffie en thee. Vergadering vanaf 14.30 tot circa 17.00 uur met ter afsluiting een feestelijke vervolg en samenzijn tot 18.00 uur.

Twee nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld voor de commissies. Micha Kuiper voor de kascommissie en Simcha de Haan voor zowel de beroepscommissie als de integriteitscommissie. Zie bijlage 2 en 3 voor de motivatiebrieven. Wilko Huiden zit nog in de kascommissie en wil dit nog één jaar doen. Voor de commissies zullen daarom vier stemmingen gehouden worden:

1. Micha Kuiper kascommissie
2. Wilko Huiden herverkiezing kascommissie
3. Simcha de Haan beroepscommissie
4. Simcha de Haan integriteitscommissie

Aangezien het jaarverslag over 2023 gecontroleerd moet worden door de kascommissie en deze wettelijk uit minimaal twee personen moet bestaan, zullen we uitstel vragen voor het jaarverslag en deze pas op de volgende ALV presenteren en vaststellen. Daarnaast zullen we een vernieuwd huishoudelijk reglement aan u voorleggen (zie bijlage 4).

Bij punt 8 zullen we middels een aantal verschillende 'aanvliegroutes' en visies de Hart voor Vrijheid programma ontwikkeling en vaststelling, nieuw leven inblazen. Het streven is om van hieruit een nieuwe programma werkgroep samen te stellen die de komende tijd het in 2022 op hoofdlijnen vastgestelde beginselprogramma gaan vervolmaken (zie bijlage 7 vastgesteld politiek beginselprogramma uit 2022).

U kunt t/m 14 juni eigen agendapunten ter bespreking naar bestuur@hartvoorvrijheid.nl insturen. Op 15 juni zal indien er aanvullende ledenpunten binnenkomen een definitieve agenda worden rondgestuurd. Via bestuur@hartvoorvrijheid.nl kunt u zich tevens aanmelden voor de ALV, of wanneer u verhinderd bent een volmacht insturen (zie bijlage 8 voor een voorbeeld volmacht).

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/updates bestuur
  3. Vaststelling Agenda
  4. Vaststelling notulen/verslagen 10 december 2023 en 3 maart 2024
  5. ⁠Kiezen Kandidaten Kas-, beroepscommissie & integriteitcommisie en hun motivatie
  6. Uitstel vaststellen jaarverslag
  7. ⁠Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement
  8. Bespreking aanpak & opzet ‘Politiek programma', opzet werkgroep? Voordrachten
  9. Rondvraag
  10. Feestelijke afsluiting

 

Het nieuwe bestuur wil een nieuwe koers varen. Leden verbinden op diverse terreinen; praktisch, sociaal met vernieuwende activiteiten. We willen de verlammende interne strijd beëindigen en gaan met een schone lei verder. Iedereen is welkom om op basis van wederzijds respect mee te doen. U bent dus van harte uitgenodigd om verder met ons en andere leden kennis te maken en samen met ons Hart voor Vrijheid verder te verwezenlijken. Doet u mee?

Hartelijke groet bestuur Hart voor Vrijheid,
Hugo Gietelink, Roswitha Beydals, Monica van Koppenhagen, Serge Lutgens, Robbert Sedee

DarkLight