Praktische informatie

Contactgegevens

Adres en postadres:
Gerard Doustraat 206 2V,
1073XB Amsterdam

Email adressen:
bestuur@hartvoorvrijheid.nl
administratie@hartvoorvrijheid.nl

Telefoon:
0622866036

Bankrekening (IBAN)
NL14RBRB8835983436
t.a.v. Hart voor Vrijheid

BIC
RBRBNL21

KvK-nummer
83110380

ANBI Status
Hart voor Vrijheid is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Onze RSIN en ANBI nummer is 862731690.

Belastingvoordeel voor uw contributie of donaties
Vanwege de ANBI status van Hart voor Vrijheid is uw contributie of donatie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de belasting. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Doelstellingen Hart voor Vrijheid
De doelstellingen van Hart voor Vrijheid zijn gedefinieerd binnen artikel 2 van de statuten:

 1. De Vereniging heeft ten doel het verwezenlijken van een volwaardige samenleving, in de breedste zin van het woord. De Vereniging kan hiervoor zowel politieke als andere middelen inzetten.
 2. De Vereniging werkt hierbij vanuit de volgende kernwaarden: liefde, verbondenheid, integriteit en vertrouwen.
 3. De Vereniging voert haar politiek vanuit de volgende principes:
  • De menselijke maat; de mens gaat voor systemen of belangen van organisaties, waaronder de overheid;
  • Vertrouwen in de burger;
  • Respect voor de rechtsstaat;
  • Respect voor medemens en natuur.
 4. De Vereniging streeft naar verwezenlijking van de volgende speerpunten:
  • Vrijheid voor de burgers;
  • Directe democratie; maximale inbreng van burgers in het beleid;
  • Optimale persoonlijke ontplooiing op persoonlijk, sociaal! maatschappelijk en economisch vlak.
 5. De Vereniging tracht het doel te bereiken door:
  • het organiseren van activiteiten onder primair de bevolking van Nederland en secundair de bevolking van andere landen:
  • het organiseren van alle mogelijke initiatieven ter bevordering van participatie in de democratie middels proeftuinen en landelijke uitrol;
  • het deelnemen aan verkiezingen;
  • alle andere wettige middelen die aan het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Bestuur
Het bestuur van Hart voor Vrijheid bestaat uit de volgende personen:
• Hugo Gietelink, Voorzitter
• Roswitha Beijdals, Vicevoorzitter
• Robbert Sedee, Secretaris
• Serge Lutgens, Penningmeester
• Monica van Koppenhagen, Algemeen bestuurslid

Kascommissie
• Wilko Huiden
• Micha Kuiper

Beroepscommissie
• Jeroen Pols
• Vincent Adolfse
• Simcha de Haan

Jaarverslagen
De jaarverslagen met bijbehorende verantwoording vindt u hieronder. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 juni 2024 is het vaststellen van het jaarverslag 2023 door de ALV uitgesteld tot maximaal 31 december 2024. De reden hiervan ligt in een vrij lastige bestuurswisseling eind 2023. Tevens was de kascommissie niet volledig bemand, dit verzuim is inmiddels hersteld op de ALV van 22 juni 2024.

Hart voor Vrijheid Jaarverslag 2022
ANBI Jaarverslag 2021

DarkLight