Privacyverklaring Lijst30

Deze privacy verklaring geeft informatie over hoe de organisatie Lijst30 #hartvoorvrijheid omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam organisatie: Lijst30 #hartvoorvrijheid
Postadres: Stationsweg 3
Postcode/Plaats: 1815 CA, Alkmaar
Contactpersoon: Roel van Bommel
E-mailadres: [email protected]

Onze dienstverlening

Onze vereniging vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de hierboven beschreven doelen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik maken van een (online) automatiseringssysteem van derden ten behoeve van de administratie. Van deze partijen wordt geëist dat zij voldoen aan de AVG.

Persoonsgegevens worden door onze organisatie niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze organisatie verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan horen wij dit graag via ons e-mail adres: [email protected]

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.